NOVÝ ŠTÁT ZEME

Ediniya

 

Ediniya - to je už existujúci na Zemi reálny štát, ktorý sa rozvíja a rastie. Ediniya spája v sebe všetky ľudské bytosti, bez ohľadu na ich národnosť, náboženstvo, kultúru, mentalitu a na iné podobné vonkajšie charakteristické vlastnosti každej osobnosti. Občania tejto krajiny - to sú predovšetkým ľudia, ktorí si uvedomujú, že sú obyvateľmi Planéty Zem. A práve toto poznanie im umožňuje nazývať sa a byť Človekom. Ediniya - to je veľká a mohutná krajina pre ľudí, ktorí už vystúpili za rámec pocitu vlastníctva na akúkoľvek zem, náboženstvo, doktríny, kultúry, a pod.

Charakteristika Ediniye

 1. Teritória Ediniye - celá Zem.
 2. Ediniya nemá hranice – ako výsledok prvého odseku
 3. V Ediniyi nie je žiadaný panovník a všetci jej občania sú si rovní.
 4. Štát Ediniya - v prvom rade to je najvyššia úroveň jeho obyvateľov. To je práve to, čo definuje existenciu tejto jedinečnej krajiny.
 5. V Ediniyi niet miesta pre násilie - ani v myšlienkách. Preto jej obyvatelia nekonzumujú mŕtve zvieratá, ako: mäso, ryby, vajcia a výrobky, ktoré ich obsahujú.
 6. Hlavným poslaním každého obyvateľa Ediniye - obnoviť Zem, priviesť ju k dokonalej úrovni a vytvoriť pevný základ pre šťastný a blahodarný život všetkých jej občanov, ktorí žijú teraz a ktorí budú žiť v budúcnosti.
 7. Hlavný princíp Ediniye - transformácia vedomia je tým jediným možným spôsobom ako sa stať jedinou krajinou na Zemi bez akýchkoľvek nedostatkov.

Ako sa stať občanom Ediniye?

 1. Občanom Ediniye má právo stať sa každý človek na Zemi.
 2. Človek, ktorý chce žiť v Ediniyi, musí sa po prvé, vedome rozhodnúť pre pobyt v tejto nádhernej krajine, a po druhé, dodržiavať všetky položky Ústavy Ediniye (pozri nižšie).

Ústava Ediniye

 1. Všetci obyvatelia Ediniye uznávajú, že každý človek na Zemi je jedinečný, a to úplne a v absolútnej miere, a všetci sú si rovní, a to vo všetkých ohľadoch.
 2. Občan Ediniye nekoná žiadne násilie - dokonca ani vo svojich myšlienkách, a taktiež nekonzumuje mäso zvierat, ryby, vajca a výrobky, ktoré ich obsahujú.
 3. Tí, ktorí žijú v Ediniyi, nesmú spôsobiť žiadnu ujmu Planéte Zem, ako napríklad: znečistenie ovzdušia, riek a pôdy, zabíjanie živých tvorov pre ich kožušinu, vnútornosti, kožu, alebo na jedlo, a nesmú sa barbarsky správať (a to znamená odoberať viac než je nutné) voči prírodným zdrojom na Zemi, atď.
 4. Obyvatelia Ediniye každý deň venujú trochu času veľmi jednoduchej meditácii: že sú si vedomí skutočnosti svojho bytia v Ediniyi ako v jedinom štáte, ktorý zjednocuje všetky živé bytosti na Planéte Zem, že Zem je kozmické teleso vo Vesmíre, a že si úprimne želajú prosperitu Ediniye a prajú všetkým jeho obyvateľom lásku, dokonalosť a šťastie.
 5. Občania Ediniye usilujú o dokonalosť, a preto čiastočne alebo úplne zasväcujú svoj čas akejkoľvek duchovnej praxi, ktorú si volia len podľa svojich osobných preferencií.
 6. V Ediniyi ľudia podľa možností smerujú k jednoduchému spôsobu života, preto sa snažia, pokiaľ je to možné, obmedziť používanie rôznych "výhod" civilizácie.
 7. Každý občan Ediniye si jasne uvedomuje, že dodržiavanie Ústavy mu umožňuje žiť v tejto krajine neobmedzenú dobu, a porušenie Ústavy ho okamžite zbavuje takejto možnosti.

Aké je spoločné pomenovanie pre obyvateľov Ediniye, a ako sa to vyslovuje?

 1. Mužov v Ediniyi nazývajú: jedíny (množné číslo) a jedín (jednotné číslo).
 2. Ženy v Ediniyi nazývajú: jedíny (množné číslo) a jedína (jednotné číslo).
 3. Všeobecné oslovenie všetkých občanov Ediniye: jedíny.
 4. Slovo "Ediniya" – vyslovuje sa s dôrazom na prvé písmeno "i". Ediniya - je to ruské slovo, podobné slová: jednota, jednotnosť, zväz.

Vlajka Ediniye

 1. Vlajkou Ediniye je vlajka, ktorá obsahuje všetky farby. Inými slovami - je to dúha.
 2. Takáto vlajka odpovedá záujmom všetkých svetonázorov a spojuje v sebe všetky štáty sveta v jediný štát, pretože obsahuje všetky farby akejkoľvek vlajky, akejkoľvek práve teraz existujúcej krajiny na Zeme.
 3. Štátny znak ako taký v Ediniyi neexistuje, pretože štátny znak je pozostatok ducha dobytia a nadradenosti jedného národa nad druhým. Ekvivalentom štátneho znaku Ediniye je krása, ktorá je okolo.
 4. Hymna Ediniye - to sú zvuky prírody a ticha, ktoré počuť v meditácii. Rovnako ako aj piesne ľudí s otvoreným srdcom - ich hudba, ktorá sa rodí od túžby vyjadriť nesmiernu radosť a krásu, ktorá sa rozliala vo Vesmíre.

Единия

Je Ediniya politicky uznaný štát?

 1. Ediniya nepotrebuje uznania od akýchkoľvek politikov alebo iných teritoriálnych štátov pretože zúžitkováva to, čo už existuje v tomto okamihu a evolučne rozvíja toto až do úplnej absorpcie všetkých nedokonalostí, ktoré sú vo svete, a to cestou transformácii.
 2. Ediniya nie je virtuálna alebo imaginárna krajina, ktorá jestvuje iba v ľudskej mysli. Jedná sa o reálne existujúci štát, keďže je priradený ku každej osobe, aká žije nielen v ňom zvlášť, ale aj na Zemi všeobecne ako na planetárnom tele, a to cestou zjednotenia všetkých žijúcich na Zemi ľudí.

Aké sú výhody obyvateľov Ediniye?

 1. Hlavne to, že na tele Zeme, aj tvárou v tvár Vesmíru, jedíny (obyvatelia Ediniye) sa javia ako zdravé bunky zdravého organizmu, o ktoré sa bude starať Vyššia Moc. Na Zemi existujú taktiež aj ľudia, vyzerajúci ako choré bunky, ktoré budú buď vyliečení alebo odstránení. Obyvatelia Ediniye môžu mať viacej istoty, že pri začiatku čistky Zeme – oni zostanú žiť a že tento život bude významný.
 2. Jedíny ako obyvatelia celej Zeme, vytvárajú osobitné globálne pole, ktoré spája ich všetkých a ktoré im veľmi účinne pomáha v každej z ich aktivít.
 3. Po nadobudnutí občianstva Ediniye, jedíny sa začínajú veľmi rýchlo rozvíjať najkratším možným spôsobom smerom k dokonalosti, a to na všetkých úrovniach.
 4. Pred jedínami sa otvárajú Vedomosti, ktoré boli utajované od tých, kto mohol pri ich použití uškodiť Planéte Zem . To sú veľmi silné znalosti a schopnosti.

Treba si uvedomiť, že byť občanom Ediniye je česť. Ediniya je veľmi dokonalá a jedinečná krajina. Nemôžete sa k nej dostať bežnými dopravnými prostriedkami, ale zároveň sa môžete za jediný okamih ocitnúť v nej ale tak isto rýchlo aj vyjsť z nej von - pokiaľ budete alebo nebudete v súlade s jej základnými princípmi (Ústavou Ediniye).

Otázky a odpovede

Stať sa občanom Ediniye

 

Počet občanov v Ediniye na tento moment:

12391