. -.
Your Yoga

. . .
| | | |


-

Your Yoga

XI

sandhi.

caturaH shR^igaalaH

I

ekasmin vane shR^igaalo.avasat.
ekadaa sa bhojanaaya guhaayaa bahir aagacChat.
tatra sa ciramabhraamyat bhojanamakhaadac ca.
tadaikaH siMhas tatraagacChat.
sa tasyaaM praavic ca.
shR^IgaalaH pratyaagacChat.
tatra saH siMhasya paadaanaaM cihnaanyapashyat.
shR^igaalo.acintayat.
siMho guhaayaamasti na vaa.
yadi siMhas tatraasti tadaahamanyatra gacChaami.
yadi siMho guhaayaaM naasti tadaahaM guhaayaaM pravishaami.
kenopaayena satyamavagacChaamiiti.

catura - ,
shR^igaala m -
ekadaa adv. -
bahis - , ; (+ Abl.)
ciram adv. -
paada m -
cihna n -
vaa -
yadi -
anyatra adv. -
ka -
upaaya m - ; ;
satya n - ,
iti - ( )
gam - . P., ... g`acCha-
aagam - ;
pratyaagam - ,
avagam - ();
pravish - ; - (L.) P., ... prav`isha-
darsh - . P., ... p`ashya-
as - . P., ... as-

II

shR^igaala upaayamacintayat.
shR^igaalo guhaayaa bahir evaatiSThat uccair aakroshac ca.
guhe yadaahaM pratyaagacChaami tadaa tvam nityaM maamaahvayasi.
adya kiM tuuSNiiM tiSThasi.
adya tvaM maaM kathaM naahvaayasi.
maamaahvaya anyathaa punaranyatra gacChaami.
siMho.api tamaakarNayat. so.abraviit.
yadyahaM na vadaami shR^igaalo.anyatra gacChati.
yadyahaM tamaahvayaami sa guhaayaaM pravishati.
tadaahaM taM khaadaami. siMho.agarjat.
shR^igaalaH siMhasya garjanamaakarNayat tasmaat sthaanaad adhaavac ca.
evaM sa jiivanamarakSat..

uccais adv. -
nityam adv. - ,
maam - A.sg. aham
adya adv. -
kim - ?
tuuSNiim adv. -
katham - ?
anyathaa - ,
punar - ,
tam - A.sg. sa
garjana n -
tasmaad - Abl. sg. tad -
sthaana n -
evam - ,
jiivana n -
cint - , U., ... cintaya-
sthaa - , U., ... tiSTha-
krush - , P., ... kr`osha-
anukrush - ( ) -
aahvaa - , , U., ... aahv`aya-; aahvaya -
""
aakarN - . P., ... karN`aya-
garj - , P., ... g`arja-
dhaav - , U., ... dh`aava-
rakS - ; , P., ... r`akSa-

- »

: С

: www.youryoga.org
© Copyright 2003-2024 Your Yoga | |